Odpadové hospodářstvíFunkci odpadového hospodáře zastává pan Pavel Peroutka.

kontakt: 725 785 422, pavel.peroutka@odpadyjih.cz


POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD NA ROK 2021


Upozorňujeme občany, že poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu na rok 2021 ve výši 840 Kč             na jednoho poplatníka je splatný do 30. 06. 2021 (dle Obecně závazné vyhlášky Města Velešín č. 2/2020, o poplatku za komunální odpad).


Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti na území města vzniká komunální odpad, zejména, která je přihlášena na území města k trvalému pobytu, jakož i ta, která má k nemovitosti nebo její části určené k bydlení na území města právo vlastnické nebo právo užívací (i odvozené) svědčící právu nájemnímu či podnájemnímu a pokud takto nemovitost, či její  část, za účelem pobytu ve městě užívá.


Poplatek lze uhradit v pokladně MěÚ Velešín nebo převodním příkazem na č. účtu: 582481309/0800, který je veden u České spořitelny. Variabilní symbol uveďte ve tvaru: číslo popisné a koncové č. 4.


Nebude-li poplatek uhrazen včas nebo ve správné výši, bude vyměřen platebním výměrem.UPOZORŇUJEME, ŽE SLOŽENKY K ÚHRADĚ POPLATKU NEROZESÍLÁME.Informace - nádoby separace před SD
Před sběrným dvorem jsou umístěny nádoby na papír, plasty, sklo, kovy, textil a jedlý olej.ZMĚNY VE FREKVENCI SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU OD 01. 04. DO 31. 10.


Od 1.4. se mění frekvence vývozu komunálního odpadu (klasické popelnice) v zástavbě rodinných domů. Frekvence vývozu na sídlištích zůstává stejná.

Důvodem je snaha města optimalizovat náklady na odpadové hospodářství, které bohužel neustále rostou.

Připomínáme, že od dubna se naopak zvyšuje frekvence vývozu BIO popelnic na „jednou týdně“, vždy v pátek. Zároveň nabízíme obyvatelům rodinných domů BIO popelnici zdarma, kterou mohou mít přímo u svého domu a kterou jim vyvezeme v rámci pravidelného svozu.

Možnost třídit BIO odpad jsme posílili také v sídlištní zástavbě, kde jsme přistavili větší nádoby na BIO. Malé hnědé popelnice na BIO ze sídlišť odvezeme a zůstanou zde jen ty větší hnědé.HARMONOGRAM SVOZU BIOODPADU BŘEZEN 2021 – PROSINEC 2021

Oznamujeme občanům, kteří využívají nádoby na bioodpad, že v období od března 2021 do prosince 2021 budou nádoby sváženy dle uvedeného harmonogramu: 

BŘEZEN

Pátek: 5.3., 19.3.

DUBEN – LISTOPAD – 1x týdně – každý pátek

První svoz: 1.4.

(UPOZORNĚNÍ: první dubnový svoz proběhne výjimečně ve čtvrtek, protože v pátek 2.4.2021 je svátek.

Další svozy budou již probíhat tradičně každý pátek.)

Poslední svoz: 26.11.

PROSINEC

Pátek: 3.12., 17.12.


V případě zájmu o BIO popelnici k rodinnému domu kontaktujte paní Šímovou, kontakt: 380 331 680, simova@velesin.czHARMONOGRAM SVOZU NÁDOB NA TŘÍDĚNÝ ODPAD 2021

papír horní výsyp (plastové kontejnery 1 100 l) - svoz 1x14 dní pondělí

papír spodní výsyp (kovové kontejnery 1 500 a 2 500 l) - svoz 1x14 dní čtvrtek

plasty horní výsyp - svoz 1x14 dní pondělí

plasty spodní výsyp - svoz 1x týdně čtvrtek

sklo - svoz 1x3 týdny


Harmonogram svozu nádob na tříděný odpad 2021

INFORMACE - ODKLÁDÁNÍ VĚTVÍ

Místo pro odkládání větví se nachází v areálu Zemědělského družstva ve Velešíně - kruhové hnojiště. Odevzdávají se jen větve, stromky, túje. Upozorňujeme občany, že na toto místo nepatří tráva, listí, pařezy od stromů.


ANALÝZA SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU VE MĚSTĚ VELEŠÍNhttps://www.velesin.cz/zprava-1883/videozurnaly-mesta-velesin-2019/ - viz videožurnál červenec/srpen 2019


logo EU logo MMR


Mapová aplikace našeho města (Mapotip)Předpověď počasí

logo-engel logo-eon logo-sdh-velesin logo-pratelevelesina logo-hradynamalsi logo-cevak logo-pomalsi logo-maspomalsi