Městský úřad
Povinně zveřejňované informace


dle zákona č. 106/1999 Sb.1. Název

Město Velešín2. Důvod a způsob založení

Město Velešín je územní samosprávnou jednotkou v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a dle § 2 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).


3. Organizační struktura Městského úřadu
 

adresa:

Městský úřad Velešín

náměstí J. V. Kamarýta 76

PSČ 382 32

tel., fax 380 331 541

E-mail: mesto@velesin.cz


Úřední hodiny:

Po, St:   7,00 – 11,45 12,15 - 17,00

Út:         zavřeno

Čt, Pá:  7,00 – 11,45 12,15 - 14,30


Starosta:

Ing. Petr Vágner

tel. 380 331 233

mobil: 603 508 786

E-mail: vagner@velesin.cz


Místostarosta:

Jiří Růžička

tel.: 380 332 787

mobil: 739 026 248

E-mail: mst@velesin.cz, ruzicka@velesin.cz


Odbory:


Odbor ekonomický

Počet pracovníků: 4

vedoucí Jana Štěpánková

E-mail: stepankova@velesin.cz

Ekonomická správa hospodaření města v rámci schváleného rozpočtu (rozpočet bez dotací cca 21 mil. Kč), výkon správy místních daní a poplatků, vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu vyššího územně samosprávného celku


Odbor správní

poč. pracovníků: 2

vedoucí Ing. Petr Vágner

Výkon přenesené působnosti obce podle zvláštních zákonů, plnění úkolů uložených zastupitelstvem nebo radou města, poskytování informací žadatelům podle zvláštního zákona.


Odbor místního hospodářství – pracovní skupina

poč. pracovníků: 5

vedoucí: Jiří Růžička

Komplexní údržba místních komunikací a dalšího veřejného prostranství a zeleně městaDalší orgány:


Městská policie

poč. strážníků: 2

vedoucí: Ing. Petr Vágner

Komplexní zabezpečení bezpečnosti a veřejného pořádku ve městě.

služebna:

náměstí J. V. Kamarýta 160

tel. 380 332 639, mobil 736 600 799Zřizované organizace:

Příspěvkové organizace:


Kulturní a informační centrum města Velešín

Družstevní 596

ředitelka Hana Růžičková,

tel. 380 331 003

E-mail: ruzickova@kinovelesin.cz


Základní škola Velešín

Družstevní 340

ředitel Mgr. Luděk Kopřiva

tel. 380 331 614

fax 380 331 264

E-mail: ludek.kopriva@zsvelesin.cz

www.zsvelesin.cz


Mateřská škola ve Velešíně

Školní 223

ředitelka Mgr. Zuzana Vakoč

tel. 380 331 241

E-mail: msvelesin@email.czOrganizační složky:


Městská knihovna

Družstevní 341

vedoucí Jana Buchancová

tel. 380 331 847

E-mail: knihovna@velesin.czObchodní organizace:


Správa majetku města Velešín s.r.o.

jednatel: Zuzana Marečková

tel. 380 331 761

mobil: 606 069 679

E-mail: mareckova@velesin.cz, marsanova@velesin.czvodrazkova@velesin.cz

Správa bytového a nebytového fondu, tepelné hospodářství.


U Zlaté podkovy s.r.o.

náměstí J. V. Kamarýta 474

jednatel: Ing. Petr Vágner

tel. 380 331 233

mobil: 603 508 786

E-mail: vagner@velesin.cz

Pronájem nemovitosti.

4. Kontaktní spojení    

Město Velešín
náměstí J. V. Kamarýta 76
382 32 Velešín
telefon: 380 331 541
fax: 380 331 541
e-mail:
mesto@velesin.cz, podatelna@velesin.cz

ID datové schránky: 8r8bwj84.1 Kontaktní poštovní adresa


Město Velešín

náměstí J. V. Kamarýta 76

382 32 Velešín4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu


Městský úřad, náměstí J. V. Kamarýta 76, Velešín


 

4.3 Úřední hodiny 

Po, St:       7,00 – 17,00

Út:             zavřeno
Čt, Pá:      7,00 – 14,30

polední přestávka 11,45 - 12,15 hod4.4 Telefonní čísla


Ústředna, podatelna: 380 331 5414.5 Adresa internetové stránky

www.velesin.cz4.6 Adresa e-podatelny

podatelna@velesin.cz4.7 Další elektronické adresy

mesto@velesin.cz; vagner@velesin.cz; ruzicka@velesin.cz; stepankova@velesin.cz; vraspirova@velesin.cz; ratajova@velesin.cz; zieglerova@velesin.cz; simova@velesin.cz; foitlova@velesin.cz
5. Případné platby lze poukázat

číslo účtu: 582481309/0800, Česká spořitelna, a. s.6. IČ

002461747. DIČ

CZ00246174
8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet


viz. www.velesin.cz > sekce Město Velešín > Rozpočet města

9. Žádosti o informace

Poskytování informací se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.


Písemnou žádost Soubor ke stažení (PDF)Žádost o poskytnutí informací  lze podat na podatelně městského úřadu.


Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny úřadu podatelna@velesin.cz nebo prostřednictvím datové schránky.


Zpracovatel vyzve žadatele k uhrazení příslušných nákladů za poskytnutí informace (viz. Soubor ke stažení (PDF)Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací). Po zaplacení úhrady vydá zpracovatel požadovanou informaci žadateli způsobem, který uvedl ve své žádosti.
10. Příjem žádostí a dalších podání

Písemné žádosti, stížnosti a podněty lze zasílat poštou nebo předat na podatelně MěÚ, dále lze takový dokument předat přímo příslušnému pracovníkovi MěÚ.
Žádosti, stížnosti a podněty lze též podat ústně do protokolu na podatelně MěÚ. Stížnost, podnět či návrh lze podat také elektronickou cestou, v tomto případě však může být podatel vyzván, aby v určené lhůtě své podání učinil ještě písemně.

Podatelna
tel: 380 331 541, e-mail:
podatelna@velesin.cz
adresa: náměstí J. V. Kamarýta 76, 382 32 Velešín11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutím se podávají u toho správního orgánu (odboru MěÚ), který předmětné rozhodnutí vydal.
O možnosti podat opravný prostředek je občan srozuměn na konkrétním vydaném rozhodnutí.
Opravný prostředek lze učinit obecně písemnou formou nebo ústně do protokolu sepsaného příslušným

pracovníkem správního orgánu.12. Formuláře

viz. www.velesin.cz > sekce Městský úřad Velešín > Žádosti a formuláře13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy


Sbírka zákonů14.2 Vydané právní předpisy

viz. www.velesin.cz > sekce Městský úřad Velešín > Vyhlášky a nařízení
15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací


16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.


viz. www.velesin.cz > sekce Městský úřad Velešín > Povinně zveřejňované informace > Výroční zprávySeznamy poskytnutých informací 

viz. odkazy za jednotlivé roky níže:
logo EU logo MMR

Kalendář akcíZOBRAZIT

Mapová aplikace našeho města (Mapotip)

logo-munipolis


logo-jihostroj logo-engel logo-eon logo-sdh-velesin logo-pratelevelesina logo-hradynamalsi logo-cevak logo-pomalsi logo-maspomalsi logo-sosvel logo-koupaliste