Pohřebnictví


Správa pohřebiště

Město Velešín je provozovatelem veřejného pohřebiště ve městě. 

Kontaktní osoba: Radka Šímová
Telefon: +420 380 331 680
E-mail: simova@velesin.cz


Rozsah poskytovaných služeb:

a) pronájem hrobových míst 

b) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků 

c) správa a údržba pohřebiště

d) zajišťování likvidace odpadů 

 

Pronájem hrobového místa 

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví stanoví, že užívání hrobového místa je možné pouze na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště jako pronajímatelem a nájemcem. Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat výši nájemného a výši úhrady za služby spojené s nájmem. 

 

Uzavření, změny nájemních smluv, hrazení poplatku  

K sepsání smlouvy musí žadatel vědět:

  • číslo hrobového místa
  • kdo je majitel  (jméno, příjmení, bydliště, rok narození)
  • všechny spolumajitele (jméno, příjmení, bydliště, rok narození)
  • kdo je v hrobě pochován (jméno, příjmení, datum narození, datum úmrtí, způsob pohřbení (rakev, urna)
  • z čeho se hrob skládá

Bez uzavřené nájemní smlouvy bude hrobové zařízení označeno jako opuštěné a následně bude demontováno.  


Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

Dle Řádu veřejného pohřebiště je nutné hrobová zařízení zřizovat po předchozím písemném souhlasu provozovatele.

  • Občan podá obecnímu úřadu vyplněnou žádost - formulář  Oznámení zřízení/úpravy hrobového místa
  • Obecní úřad po projednání vydá, popř. nevydá souhlas se zřízením/úpravou hrobového místa.

 
Pohřbení lidských pozůstatků, uložení lidských ostatků či jiné podobné nakládání s nimi

Dle Řádu veřejného pohřebiště je nutné pohřbívat lidské pozůstatky či ukládat lidské ostatky po předchozím souhlasu provozovatele.


Obecní úřad po projednání vydá, popř. nevydá souhlas s pohřbením, uložením či jiným nakládáním.
logo EU logo MMR

Kalendář akcíZOBRAZIT

Mapová aplikace našeho města (Mapotip)

logo-munipolis


logo-jihostroj logo-engel logo-eon logo-sdh-velesin logo-pratelevelesina logo-hradynamalsi logo-cevak logo-pomalsi logo-maspomalsi logo-sosvel logo-koupaliste