Odpadové hospodářství


UPOZORNĚNÍ - SPLATNOST POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD NA ROK 2017

Upozorňujeme občany, že poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu na rok 2017 ve výši 660 Kč na jednoho poplatníka je splatný do 30.6.2017 (dle Obecně závazné vyhlášky Města Velešín č. 2/2016 o poplatku za komunální odpad).

Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti na území města vzniká komunální odpad, zejména, která je přihlášena na území města k trvalému pobytu, jakož i ta, která má k nemovitosti nebo její části určené k bydlení na území města právo vlastnické nebo právo užívací (i odvozené) svědčící právu nájemnímu či podnájemnímu a pokud takto nemovitost, či její  část, za účelem pobytu ve městě užívá.

UPOZORŇUJEME, ŽE SLOŽENKY K ÚHRADĚ POPLATKU NEROZESÍLÁME.

Poplatek lze uhradit v pokladně MěÚ nebo převodním příkazem na č. účtu: 582481309/0800, který je veden u České spořitelny, a.s., ve Velešíně. Variabilní symbol uveďte ve tvaru: číslo popisné a koncové č. 4.

Nebude-li poplatek uhrazen včas nebo ve správné výši, bude vyměřen platebním výměrem.

EKO-KOM, a.s.

Poplatek za komunální odpad na rok 2017

1.1.2017


Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu lze platit
bankovním převodem na účet č.: 582481309/0800.

VS: (č. domu)4

Poplatek za KO na rok 2017 byl stanoven ve výši 660,- Kč/osobu.


HARMONOGRAM SVOZU BIOODPADU ÚNOR 2017 – PROSINEC 2017

26.1.2017


Oznamujeme občanům, kteří využívají nádoby na bioodpad, že v období od února 2017 do prosince 2017 budou nádoby sváženy dle uvedeného harmonogramu:

ÚNOR – BŘEZEN – 1x měsíčně

Pátek: 3.2., 3.3.

 

DUBEN – ŘÍJEN – 1x týdně – každý pátek

První svoz: 7.4.

Poslední svoz: 27.10.

 

LISTOPAD – PROSINEC – 1x měsíčně

Pátek: 10.11., 8.12.

Mapová aplikace našeho města (Geosense)Předpověď počasí
Dlouhodobá předpověď počasí

logo-engel logo-eon logo-sdh-velesin logo-pratelevelesina logo-hradynamalsi logo-cevak logo-pomalsi logo-maspomalsi